Socialstyrelsen fördelar dessutom statsbidrag, till exempel för att stärka kommuners insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och för att främja ideella föreningars arbete med att sprida information om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.Vi arbetar löpande med att ta fram och analysera statistik om till exempel användning av psykofarmaka och adhd-läkemedel, liksom förekomst av suicid.

Jätte -n; jättar, överförd fört.Övergripande strategi, regeringen har tagit fram en strategi inom området psykisk ohälsa för perioden 20162020.

Arbete pågår också med ett informationsmaterial kring psykisk ohälsa hos äldre, tillsammans med brukar- patient- och anhörigorganisationer.You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site.